Счетоводна къща Аргия - Пълно счетоводно обслужване

Услуги

Laptop Счетоводно обслужване

Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи със специализиран счетоводен софтуер;
Следене на оборотите за задължителна регистрация по ДДС. Подготовка и регистрация по ДДС;
Обработка на касови и банкови разплащния;
Съставяне на справки за вземания и задължения от клиенти и към доставчици;
Класифициране на ДМА, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
Осчетоводяне на разходи за работни заплати, осигуровки и данъци;
Ежемесечно подготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби;
Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации;
Следене на складовата наличност по счетоводни данни и складова програма;
Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
Съставяне на годишни финансови отчети;
Изготвяне на необходими документи и справки за проверки и ревизии;
Представителство пред НАП при проверки и ревизии;
Консултации по счетоводни въпроси.

iPhone ТРЗ И Личен състав

Първоначална консултация за формата на наемане на персонала;
Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, граждански договори;
Регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения;
Регистрация на самоосигуряващи се лица;
Изготвяне и регистрация на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
Попълване на трудови и осигурителни документи;
Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове;
Изготвяне на платежни документи и справка по кодове на плащане на дължимите осигуровки;
Подаване на болнични листове към НОИ;
Изготвяне на служебни бележки;
Анализ на разходите за заплати и осигуровки;
Представителство пред НОИ при проверки и ревизии.

Cog Годишно счетоводно приключване

Съставяне и подаване на годишни финансови отчети към НСИ;
Съставяне и подаване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ към НАП;
Съставяне и подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ;
Съставяне и подаване на декларации по чл. 55 от ЗКПО;
Подготвяне на ГФО към Търговския регистър.

Chemical Регистрации на фирми

Регистрация в Агенцията по вписвания;
Регистрация по ЗДДС.

Applications Счетоводни консултации

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване;
Консултация за данъчно планиране на дейността;
Консултации относно легално оптимизиране на данъците;
Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.

Globe Онлайн счетоводни услуги

Комуникацията между нас и клиента се осъществява по мейл, Skype, Viber и по всякакви други методи, с цел пестене на време и финансови ресурси. Така клиента получава пълно счетоводно обслужване, без да напуска своя офис и без компромис в качеството. Този вариант е особено подходящ за предприемачи, които се намират извън територията на София или в отдалечени райони от нашия офис.

Help Допълнителни административни услуги

Съхранение на цялата изпратена файлова първична документация (фактури, банкови извлечения, договори и т.н.) в сървърите ни.;
Изготвяне на справки и отчети, различни от текущите за дейността на фирмата по желание на клиента.
Пасивно банкиране.

Уговорете си среща с нашият екип! Запознайте ни с вашите проблеми, желания и цели, и заедно ще намерим най-добрите и своевременни решения.