Услуги

Laptop Пълно счетоводно обслужване

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

iPhone ТРЗ И Личен състав

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на отпуски
Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

Cog Годишно счетоводно приключване

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Chemical Регистрации на фирми

Регистрация по ЗДДС
Инспекция по труда
Комисия за защита на личните данни
Национален осигурителен институт
Други

Applications Счетоводни консултации

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване
Консултация за данъчно планиране на дейността
Консултации относно легално оптимизиране на данъците
Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Globe Данъчна защита

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на платежни нареждания за данъци
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки общи, тематични и насрещни
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ

Help Административни услуги

Събиране на документи от офиса на клиента
Подаване на документи към различни институции
Деклариране на получени заеми пред БНБ
Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
Изготвяне на договори и други документи